Newsletter

Flyksa

Politika e privatësisë

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për informacionin e mëposhtëm në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (më tej "GDPR"):

1. Emri dhe detajet e kontaktit të personit përgjegjës për përpunimin dhe oficerit të mbrojtjes së të dhënave të kompanisë

Personi përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave për përpunimin e të dhënave personale është Kosova Airlines GmbH, Rr. Brandschenke. 178, 8002 Cyrih, Zvicër, Tel: +41 (0)44 3155959, [email protected] .

Zyrtari operativ për mbrojtjen e të dhënave të Kosova Airlines mund të kontaktohet në adresën e mësipërme dhe në [email protected].

2. Mbledhja dhe ruajtja e të dhënave personale si dhe lloji dhe qëllimi dhe përdorimi i tyre

Ju mund të hyni në faqen tonë të internetit pa dhënë drejtpërdrejt ndonjë informacion personalisht të identifikueshëm (si p.sh. emri, adresa postare ose adresa e emailit). Edhe në këtë rast, ne duhet të mbledhim dhe ruajmë informacione të caktuara në mënyrë që t'ju mundësojmë të hyni në faqen tonë të internetit. Ne përdorim gjithashtu disa metoda të analizës në faqen tonë të internetit dhe kemi funksionalitete të integruara nga ofruesit e palëve të treta. Përveç kësaj, ne ju ofrojmë disa funksione në faqen tonë të internetit për të cilat ne duhet të mbledhim të dhëna personale.

Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhëna personale në masën e mëposhtme:

1. Skedarët e regjistrave: Kur vizitoni këtë faqe interneti, serveri ynë i uebit ruan automatikisht të dhënat dhe informacionin nga pajisja fundore dhe shfletuesi që po përdorni. Informacion mbi llojin dhe versionin e shfletuesit të përdorur, sistemin operativ, ofruesin e aksesit në internet, adresën IP të pajisjes suaj, datën dhe orën e aksesit, faqen e internetit nga e cila po vizitoni faqen tonë të internetit dhe faqet që keni vizituar në faqen tonë të internetit. Ne e përpunojmë këtë informacion teknik në skedarët e regjistrit të sistemeve tona dhe nuk e kombinojmë atë me të dhëna të tjera personale për ju. Ne përpunojmë informacionin teknik për t'ju mundësuar hyrjen në faqen tonë të internetit, për të siguruar funksionalitetin e faqes sonë të internetit dhe sigurinë e sistemeve tona të TI-së dhe për të optimizuar faqen tonë të internetit.

2. Cookies dhe gjurmimi/Google Analytics: Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Nëse në këtë faqe interneti aktivizohet anonimizimi i IP-së, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t'ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni të dhënat e krijuara nga cookie-t dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

3. Rezervimi i fluturimeve: Ne ju ofrojmë mundësinë të rezervoni fluturimet tona në faqen tonë të internetit.

1. Të dhënat e rezervimit: Ne kërkojmë informacionin e kërkuar për të përpunuar rezervimin tuaj (në veçanti emrin dhe mbiemrin, datën e lindjes, adresën tuaj të faturimit dhe informacionin rreth mënyrës së pagesës që keni zgjedhur, adresën tuaj të postës elektronike dhe numrin tuaj celular ). Informacioni i kërkuar është shënuar si i tillë në faqen tonë të internetit, pa këtë informacion nuk është e mundur të plotësoni rezervimin tuaj. Ne i përpunojmë këto të dhëna për të realizuar kontratën e transportit të lidhur me ju; Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 b) GDPR.

2. Postime të lidhura me fluturimet: Ne përdorim adresën tuaj të postës elektronike për të dërguar informacione dhe oferta në lidhje me fluturimet me e-mail. Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 f) GDPR dhe Seksioni 7 Paragrafi 3 UWG.

3. Të dhënat e pasagjerit: Nëse rezervoni një fluturim (gjithashtu) për një ose më shumë persona të tjerë, na duhen edhe emri dhe mbiemri dhe data e lindjes për këta pasagjerë. Ky informacion kërkohet gjithashtu për të përfunduar rezervimin. Ne i përpunojmë këto të dhëna për të mbrojtur interesin tonë legjitim në zbatimin e kontratës së transportit të lidhur me ju; Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 f) GDPR. Kur rezervoni një fluturim për një ose më shumë persona shtesë, ju lutemi vini në dispozicion të këtij personi ose personave këtë informacion për mbrojtjen e të dhënave.

4. Informacion me e-mail: Nëse jeni regjistruar për buletinin tonë të postës elektronike, ne do të përpunojmë adresën tuaj të postës elektronike në bazë të pëlqimit tuaj, në mënyrë që t'ju dërgojmë informacione rreth shërbimeve tona (p.sh. paketa turne, hotele, qira. makina, sigurime, ngjarje, turne dhe aktivitete).

Të dhënat tuaja personale nuk do t'u kalohen palëve të treta dhe ne i përpunojmë të dhënat tuaja ekskluzivisht për zgjedhjen e përmbajtjes së individualizuar dhe për dërgimin e buletinit brenda kuadrit të pëlqimit që keni dhënë. Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 a) GDPR.

5. Kontakt: Mund të na kontaktoni, ndër të tjera, përmes formularit tonë të kontaktit, qendrës së thirrjeve, me e-mail, media sociale. Ne mbledhim të gjitha të dhënat që ofroni dhe i ruajmë ato në masën e nevojshme për të përpunuar kërkesën tuaj. Nëse është e nevojshme, të dhënat do të ruhen më gjatë pasi të ketë përfunduar përpunimi për arsye të ruajtjes së provave. Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 a), b) dhe f) GDPR

6. Biseda në internet: Nëse përdorni bisedën tonë në internet për mbështetje, ne përpunojmë vetëm të dhënat që keni futur. Dhënia e emrit dhe adresës tuaj të emailit është vullnetare. Ne i ruajmë këto të dhëna vetëm për kohëzgjatjen e konsultimit të bisedës. Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 a) dhe f) GDPR.

7. Vlerësimet statistikore: Nëse kërkohet, ne mund të vlerësojmë të dhënat tuaja personale për të vlerësuar preferencat tuaja për qëllime të marketingut të orientuar nga interesi, adresimit individual dhe optimizimit të vazhdueshëm të proceseve tona të biznesit. Ne e bëjmë këtë për të fituar një kuptim më të mirë të asaj që klientët tanë presin nga ne dhe për të qenë në gjendje t'ju ofrojmë komunikime të personalizuara. Përveç kësaj, këto vlerësime na ndihmojnë për të zbuluar mashtrimin, auditimin dhe garantimin e sigurisë, prandaj ne e kryejmë këtë përpunim për të mbrojtur interesat tona legjitime; Baza ligjore është Neni 6 Paragrafi 1 f) GDPR.

8. Interesa të tjera legjitime: Nëse është e nevojshme, ne gjithashtu përpunojmë të dhënat tuaja përtej qëllimeve të lartpërmendura për të mbrojtur interesat tona legjitime ose interesat e palëve të treta; kjo bëhet në bazë të nenit 6 paragrafi 1 f) GDPR. Interesat tona legjitime përfshijnë

1. ngritja e pretendimeve juridike dhe mbrojtja në kontestet juridike;

2. parandalimin dhe hetimin e veprave penale dhe

3. menaxhimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të aktiviteteve tona të biznesit, duke përfshirë menaxhimin e rrezikut.

3. Zbulimi i të dhënave palëve të treta

Të dhënat tuaja personale përgjithësisht përpunohen brenda kompanisë sonë. Në varësi të llojit të të dhënave personale, vetëm disa departamente/njësi organizative kanë akses në të dhënat tuaja personale. Kjo përfshin në veçanti departamentet e specializuara të përfshira në ofrimin e shërbimeve tona dhe departamentin tonë të IT. Falë një koncepti roli dhe autorizimi, aksesi brenda kompanisë sonë është i kufizuar në ato funksione dhe fushëveprimi që kërkohet për qëllimin përkatës të përpunimit.

Ne gjithashtu mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta jashtë kompanisë sonë në masën e lejuar me ligj. Këta marrës të jashtëm mund të përfshijnë në veçanti

- ato palë të treta që ne përdorim për të ofruar shërbimet tona (p.sh. operimin e fluturimeve), për aq sa transmetimi është i nevojshëm për të përmbushur kontratat e lidhura me ne, si p.sh. ofruesit e shërbimeve tokësore në aeroportet ku fluturojmë;

- ofruesit e shërbimeve të angazhuar nga ne (p.sh. në fushat e transportit, marketingut, IT ose përpunimit të pagesave) të cilët ofrojnë shërbime për ne në një bazë kontraktuale të veçantë, e cila mund të përfshijë gjithashtu përpunimin e të dhënave personale, si dhe nënkontraktorët e ofruesit e shërbimeve të angazhuar me pëlqimin tonë;

- Organet jopublike dhe publike, për aq sa jemi të detyruar të transmetojmë të dhënat tuaja personale për shkak të detyrimeve ligjore.

- Të dhënat tuaja personale përgjithësisht përpunohen brenda BE-së ose Zonës Ekonomike Evropiane.

- Në raste të caktuara, informacioni mund t'u transmetohet marrësve në të ashtuquajturat "vendet e treta". "Vendet e treta" janë vendet jashtë Bashkimit Evropian ose Marrëveshja për Zonën Ekonomike Evropiane, në të cilat një nivel i mbrojtjes së të dhënave që është i krahasueshëm me atë në Bashkimin Evropian nuk mund të supozohet pa vonesë të mëtejshme.

- Nëse informacioni i transmetuar përfshin gjithashtu të dhëna personale dhe ne nuk jemi të detyruar t'i transmetojmë ato për shkak të një detyrimi ligjor, ne sigurojmë përpara një transmetimi të tillë që niveli i duhur i kërkuar i mbrojtjes së të dhënave është i garantuar në vendin e tretë përkatës ose te marrësi në vendi i tretë. Kjo mund të rezultojë veçanërisht nga një i ashtuquajtur "vendim i përshtatshmërisë" nga Komisioni Evropian, i cili përcakton një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave për një vend të tretë specifik në përgjithësi. Përndryshe, ne gjithashtu mund ta bazojmë transferimin e të dhënave në të ashtuquajturat "Klauzola kontraktuale standarde të BE" të rënë dakord me një marrës ose - në rastin e marrësve në SHBA - në përputhje me parimet e të ashtuquajturës "Privatësia BE-SHBA". Mburoja".

4. Vendime të automatizuara

Në lidhje me funksionimin e faqes sonë të internetit, ne përgjithësisht nuk përdorim vendimmarrje të automatizuar (përfshirë profilizimin) sipas kuptimit të nenit 22 GDPR. Nëse ne përdorim procedura të tilla në raste individuale, ne do t'ju informojmë për këtë veçmas në masën e parashikuar me ligj.

5. Siguria e të dhënave

Në parim, ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për sa kohë që kemi një interes legjitim në këtë ruajtje dhe interesat tuaja për të mos vazhduar ruajtjen nuk e tejkalojnë atë.

Edhe pa një interes legjitim, ne mund të vazhdojmë t'i ruajmë të dhënat nëse jemi të detyruar ligjërisht ta bëjmë këtë (p.sh. të përmbushim detyrimet e ruajtjes). Ne i fshijmë të dhënat tuaja personale pa ndërhyrjen tuaj sapo njohja e tyre nuk është më e nevojshme për të përmbushur qëllimin e përpunimit ose ruajtjes është ligjërisht e palejueshme.

- Të dhënat e regjistrit fshihen brenda tridhjetë ditëve, përveç rastit kur kërkohet ruajtja e mëtejshme për qëllime ligjore, si zbulimi i keqpërdorimit dhe identifikimi dhe eliminimi i defekteve teknike;

- Të dhënat e përpunuara në lidhje me një rezervim fluturimi do të fshihen më së voni pasi të kenë skaduar periudhat e ruajtjes ligjore; dhe

- Të dhënat personale që duhet të ruajmë për të përmbushur detyrimet e ruajtjes do të ruhen deri në përfundimin e detyrimit përkatës të ruajtjes. Përderisa ne ruajmë të dhënat personale ekskluzivisht për të përmbushur detyrimet e ruajtjes, ato zakonisht bllokohen në mënyrë që të mund të aksesohen vetëm nëse kjo është e nevojshme në lidhje me qëllimin e detyrimit të ruajtjes.

6. E drejta për kundërshtim

2. E drejta e kundërshtimit sipas nenit. 21 GDPR

Ju keni të drejtë, për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë, të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale, i cili bazohet në nenin 6 (1) e) ose f) GDPR; kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita. Në rast të kundërshtimit tuaj, ne nuk do t'i përpunojmë më të dhënat personale që lidhen me ju, përveç nëse mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja, ose përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore.

Nëse ne përpunojmë të dhënat personale në lidhje me ju për të operuar reklama të drejtpërdrejta, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të një reklame të tillë; kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa lidhet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse kundërshtoni përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, të dhënat personale që lidhen me ju nuk do të përpunohen më për këto qëllime.

Në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit, ju keni mundësinë – pavarësisht nga Direktiva 2002/58/EC – të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar me anë të procedurave të automatizuara që përdorin specifikimet teknike.

3. Revokimi i pëlqimit

Nëse na keni dhënë pëlqimin (p.sh. në lidhje me informacionin me postë elektronike, ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Ne zakonisht ju ofrojmë një informacion përkatës në informacionin tonë të e-mail-it Lidhja është e disponueshme në secilin nga buletinet tona. Ju gjithashtu mund të na kontaktoni në mënyra të tjera, p.sh. duke dërguar një mesazh me postë, faks ose e-mail duke përdorur një nga metodat e kontaktit të renditura në faqen e parë të këtij njoftimi për mbrojtjen e të dhënave

4. Të drejta të mëtejshme Si të dhënat subjekt, ju keni të drejtë

5. për informacion mbi të dhënat personale të ruajtura për ju, neni 15 GDPR;

6. për korrigjimin e të dhënave të pasakta ose të paplota, neni 16 GDPR;

7. për fshirjen e të dhënave personale, neni 17 GDPR;

8. për kufizimin e përpunimit, neni 18 GDPR; dhe

9. për transportueshmërinë e të dhënave, Neni 20 GDPR

Për të ushtruar këto të drejta, ju mund të na kontaktoni në çdo kohë - për shembull nëpërmjet një prej metodave të kontaktit të specifikuara në fillim të këtij njoftimi për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja, mund të kontaktoni gjithashtu zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave.

Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës kompetent për mbrojtjen e të dhënave, neni 77 GDPR.

7. Përditësimi i kësaj deklarate

Ne mund ta përditësojmë këtë deklaratë të privatësisë herë pas here. Kjo politikë e privatësisë u përditësua për herë të fundit më 23 maj 2018.